Krok 1: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, 1. splátka kúpnej ceny

Podpis zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a úhrada 1. splátky kúpnej ceny vo výške 6 000 € s DPH do 5 dní od podpisu zmluvy.

Krok 2: Doplatok do 20 % kúpnej ceny, 2. splátka kúpnej ceny

Úhrada 2. splátky kúpnej ceny do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy. Suma 2. splátky kúpnej ceny je štandardne 20 % kúpnej ceny znížených o 1. splátku.

Krok 3: Karta bytu, výber štandardného vybavenia/klientske zmeny

Osobitná výzva na výber farebného vyhotovenia vnútorných voliteľných prvkov v byte prostredníctvom karty bytu. Výber farebného vyhotovenia štandardne dodávaných voliteľných prvkov. V prípade záujmu o individuálne klientske zmeny sa tieto ďalej riadia osobitnou dohodou o klientskych zmenách.

Krok 4: Úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny, 3. splátka, zmluva o prevode vlastníctva

Výzva na úhradu 3. splátky – štandardne 80 % kúpnej ceny po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla budovy. Po úhrade splátky podpis zmluvy o prevode vlastníctva a pristúpenie k zmluve o výkone správy bytového domu.

Krok 5: Odovzdanie bytu a preberací protokol

Odovzdanie bytu a jeho príslušenstva do užívania. Podpis preberacieho protokolu medzi predávajúcim a kupujúcim.